Railnet

Ovladač Ewa či Evka po druhé

Elektronika | Peter Harmady, 18. 05. 2013 (5045 zhliadnutí)

Okolo Loconet ovládačov odznelo nielen na tomto webe mnoho viac či menej zápalistých diskusných príspevkov a aj keď osvedčený FRED(i) v širokej modulovej verejnosti stále vedie, občas nie je na škodu vyskúšať aj niečo iné. Tento článok má za cieľ urobiť minirecenziu Zdenovmu ovladaču Ewa popísaného tu, ktorý je určený na súčasné ovládanie dvoch lokomotív. To je praktické hlavne na postrk/priprah a aj domáce jazdenie s dvoma nezávislými lokomotívami.

Oproti prototypu v pôvodnom článku sa ku mne dostala Ewa už ako krajšia a vylepšená Evka a aj software prekonal niekoľko zmien. Zdeno je vo vláčikovomodulovej československej obci dobre známy najmä svojimi experimentami okolo Loconetu, má ho dobre naštudovaný a rieši aj „menšinové“ veci, ktoré nás pri bežnom jazdení možno ani netrápia, ale on sa do nich obvykle zakusne a nepustí, pokiaľ nevyrieši (alebo to nevzdá). Jeho príspevky ma railnet webe, väčšinou o Loconete, si môžete pozrieť tu.

Evka je umiestnená v obdĺžnikovej krabičke, na hornom paneli je zapustený dvojriadkový podsvietený display, pod ním je číselná klávesnica 3x4 a pod ňou dva otočné gombíky. Zospodu sa nachádza RJ12 konektor na pripojenie k Loconetu. Na zadnej strane je prilepený ťahák na ovládanie.

Pomocou otočných gombíkov je možné ovládať rýchlosť dvoch lokomotív, ktoré môžu byť spriahnuté alebo nezávislé. Keďže sú to inkrementálne enkodéry, točia sa stále dokola a nie je potrebné ich vrátiť „do nuly“ ako pri fredoch, zmena smeru sa uskutoční stlačením enkodéru – to je veľmi praktické a k Fredom sa vracia potom naozaj ťažšie. Po stlačení enkodéru lokomotíva zastavuje okamžite, stlačením deviatky na klávesnici brzdnou krivkou. Číselnou klávesnicou je možné zapínať funkcie F0-F8 a cez nastavovacie menu voliť režim (spriahnuté loko alebo samostatné), prebranie adresy/dispatch, zapnúť/vypnúť blokovanie slotu pomocou ID, výpis slotu, nastavenie adries a posúvať zobrazené info doľava i doprava (toto má význam hlavne pri výpise slotu, kde je viacero údajov na riadku). Display poskytuje komfort pri ovládaní, kedy je hneď jasné, aká funkcia Fx je na lokomotíve aktívna a akú rýchlosť majú lokomotívy nastavenú.

Požiadavky

Ako už Zdeno uviedol v originálnom článku, adresné oddelenie oboch lokomotív je nevyhnutné. Prvým dôvodom je potreba oddeleného ovládania dvoch lokomotív z hľadiska prepočtu ich reálnej, fyzickej rýchlosti (cm/s) voči „digitálnej“ rýchlosti, nadobúdajúcej hodnoty od 0 po 127, danej motorom/prevodmi/konštrukciou a samozrejme aj nastavením rýchlostných CV parametrov. Chod oboch lokomotív pri postrku nie je dosť dobre riešiteľný bez snímania rýchlosti či vzájomnej vzdialenosti oboch lokomotív. Veď aj dve úplne zhodné lokomotívy s rovnakými rozbehovými krivkami môžu vykazovať odlišné správanie sa. Ak spodná lokomotíva tlačí priveľa, ľahšie vagóny sa vykoľaja, ak zase tlačí málo, namáhajú sa spriahla a bandáže. Dva ovládacie gombíky na jednom ovládači s číselnou indikáciou rýchlosti na displayi sú rozumným kompromisom medzi požadovanou funkciou a komplikáciami okolo automatického merania a udržiavania vzájomnej vzdialenosti lokomotív. Ak máme aj úplne zhodné obe lokomotívy s rovnakým CV nastavením, je možné ich spriahnuť do paralelného ovládania rýchlosti, avšak na dostatočne dlhej dráhe sa aj takéto lokomotívy skôr či neskôr rozídu a teda vzájomnú vzdialenosť nedodržia. Druhým dôvodom na adresné oddelenie je ovládanie svietenia (reflektor) a zvukov, ktoré by na jednej spoločnej adrese veľmi modelové nebolo. Zdeno doplnil do Evky ešte aj ovládanie výhybiek alebo iného príslušenstva (to som netestoval) a podsvietenie displaya.

Ako to funguje

Testoval som do celkovo 2 verzie SW, vyjadrovať sa budem k poslednej 2.00, hoci hneď na nasledovnom obrázku je vidieť uvítanie zo staršej verzie 1.09. Ako centrálu som použil Minibox a dve odlišné lokomotívy (Tillig BR110/V100 a Rubikon M152). Po zapichnutí Evky do Loconetu sa zobrazí na displayi Zdenov copyright.

Po zadaní 9 a 0 som nastavil dve odlišné adresy. DEC znamená, že je nutné adresu zadávať v desiatkovej sústave (decimálne). Pri chybe je potrebné zadať adresu vyššiu než 9999, nie je tam žiadny backspace alebo CLR.

Potvrdzujú sa cez tlačítka naľavo a napravo od nuly. Na začiatku je vhodné určiť, či lokomotívy pôjdu spriahnuto alebo samostatne.

Ak som zvolil spojené loko, tak otočením ľubovoľného enkodéru sa obe lokomotívy dali do pohybu, na displayi je hneď vidieť nárast rýchlosti na hodnotu 21. Rýchlosť sa pri pomalom otáčaní mení základným krokom 2, pri prudkom otočení sa krok zvyšuje, aby bolo možné pohodlnejšie pridať či ubrať. Zobáčiky na začiatku riadku určujú smer pohybu.

Ak si pri voľbe režimu zvolím jednotlivú prevádzku,

tak viem rozbehnúť len jednu lokomotívu, na nasledujúcom obrázku spodná ide rýchlosťou 18 a horná je zastavená.

Ak chcem ovládať funkcie svetla či zvuku, použitím enkodéra aktivujem hornú alebo dolnú lokomotívu, zobrazí sa pri nej X a funkciu F0-F8 mením číslicami na klávesnici (napríklad prvým stlačením nuly sa zapne F0, druhým sa vypne, stlačením číslice 5 sa aktivuje funkcia F5 atď.). Ich stav je na displayi zobrazený za pomlčnou ako binárna informácia (1-zapnutý, 0-vypnutý), číže na nasledovnom obrázku idú obe lokomotívy rovnakou rýchlosťou 22, horná má aktívnych 5 funkcií F0-F4, spodná len F4.

Cez voľbu 8, čiže 9-8 je možné pozrieť slot, pre bežného užívateľa bude najužitočnejšia asi informácia o adrese. Inou funkciou cez 9-5 je možné nastaviť celkovo tri úrovne podsvietenia (zhasnutie, nízky svit, vysoký svit).

Zdeno domyslel aj reálnu prevádzku na stretnutí, kedy lokomotívy doteraz jazdiace nezávisle na sebe s Fredmi prídu so stanice a následne s oboma pôjde nový fíra napríklad pri postrku, ale už bude ovládať obe mašiny Evkou. Tu ide totiž hlavne o to, aby tú istú mašinu neovládali naraz Fred i Evka. Samozrejme, je možné vždy jeden ovládač strčiť do vrecka alebo odložiť pod zámok, ale Evka vie adresu aj odovzdať. V prípade konfliktu dvoch ovládačov na tej istej adrese Evka odmietne spolupracovať, resetne na predvolené adresy (dané softwarovo), samozrejme resetne sa len tá, ktorá je konfliktná, nie obe naraz. Toto celé sa udeje však len vtedy, pokiaľ je táto ochrana aktivovaná cez 9-6.

Vývoj Evky nie je ukončený, Zdeno priebežne vydáva nové vydania obslužného SW podľa pripomienok užívateľov alebo vlastného experimentovania.

Zhrnutie

  • Je nereálne očakávať od akéhokoľvek ovládača, že dokáže automaticky jazdiť postrk čí príprah bez priebežného vyhodnocovania vzájomnej rýchlosti oboch lokomotív. Preto je aj Evka v súčasnej verzii určená primárne len pre zhodné lokomotívy so zhodne nastavenými dekodérmi (pri postrku). Aj tak si jazdenie s ňou vyžaduje viac pozornosti a tréningu než ovládanie jednej lokomotívy. Závislosti reálnej rýchlosti od nastavenej sa na rozličných lokomotívach odlišujú a vo všeobecnosti nie je možné zabezpečiť ich súhlasné reakcie (bez komplikovaného merania a nastavovania špeciálnych CVs pre jazdné krivky, čo je dosť časovo náročné a na niektorých dekodéroch aj nedostupné). Nerovnaké reakcie môžu mať za následok roztrhnutie vlaku pri pomalšej zadnej lokomotíve alebo vykoľajenie pri pomalšej prednej, oba javy môžu byť najmä pri modulovke nebezpečné. Z tohoto pohľadu príprah je bezpečnejší než postrk, namáhané bude len spriahlo medzi lokomotívami.
  • Aj pri spriahnutom jazdení rovnako nastavených rovnakých lokomotív sa vyskytnú rozdiely, ktoré sa však do určitej miery kompenzujú vagónmi medzi lokomotívami najmä pri postrku, kedy sa vagóny „trocha“ naťahujú či stláčajú vôľou v spriahadlách. Overenie vhodnosti dvoch mašín pre spriahnuté jazdenie je dobré urobiť ešte pred samotným grafikonovým jazdením, čiže napríklad počas voľných jázd, ešte bez vagónov a bez spriahnutia. Vtedy bude pekne vidieť, že či a ako dlho lokomotívy idú viac-menej spoločne alebo či jedna druhej „neuteká“.
  • Pri oddelenom/jednotlivom ovládaní je náročné kontrolovať samotný vlak, pridávať a uberať rýchlosť na oboch enkodéroch a sledovať rýchlostný sklz medzi oboma lokomotívami na displayi. Tento režim je vhodnejší pre samostatné ovládanie dvoch nespojených lokomotív, čiže napríklad domáce jazdenie alebo opatrné posúvanie dvoch kratších vlakov jednou osobou. Rozhodne je to však stále lepšie než s dvoma Fredmi v ruke.
  • Hoci Evka má implementovanú určitú ochranu cez menu 9-6, ktorá výrazne znižuje šance na dva ovládače s rovnakou adresou, obzvlášť na stretnutiach je potrebné stanoviť si aspoň dve základné pravidlá:
    • Evku zveríme do rúk niekomu, kto zaručene nebude experimentovať s jej nastavením a teda nehrozí, že by na nej prestavil adresu či už omylom alebo zámerne
    • Ak lokomotívy pre postrk idú jazdiť s Evkou, pôvodné Fredy pre tieto lokomotívy budú u dispečera alebo fíru jazdiaceho s Evkou alebo u inej spoľahlivej osoby, ktorá zabezpečí, že sa na layout nedostanú FREDy skôr než bude zase Evka „v bezpečí“.

Ide tu totiž o to, že napriek ochrane so zámkom adresy (cez menu 9-6) mám potenciálne FREDa i Evku s rovnakou adresou. Takže v obehu nech je buď Evka a vtedy pôvodné dva FREDy budú pod zámkom alebo naopak. Na ID sa totiž nedá úplne spoliehať. A je tu ešte aj možnosť zmeny adresy v Evke – okrem toho, že Evku pridelíme len „preverenej“ osobe, ešte by som navrhoval zamknutie zadania adresy na číselný PIN alebo inú formu zabezpečenia, predsa len táto možnosť by nemala byť jednoducho dostupná.

  • Evka pri stlačení 9 zastaví vlak dobehovou krivkou, čo je pohodlnejšie než pri klasickom Fredovi, kde musíme otočiť Freda do nuly.
  • Na display pri bežnom jazdení obvykle hľadieť potrebné nie je, okrem rýchlosti tam však hneď zbadám aj zapnuté funkcie, a to ako doplnková informácia poteší.

Na stretnutí v Kokave na konci mája 2013 máme už objednaný postrkový vlak, kde chceme Evku odskúšať dôkladnejšie na poriadnom layoute.

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 1] -      + 

Pridať nový komentár

Boco 22.05.2013 10:46:52

Evka ci Fira

Pokial som si ja vsimal postrky tak vzdy bol jeden problem a to bandaze a spriahlo. Vacsinou sa daval postrk na nejaky Pn a lokosky boli Sergeje. Tie maju s bandazami silu ako krava a proste preklzovanie kolies tam moc nehrozi skor sa zacne diat nieco ine co nie je asi moc vhodne pre majitela modelov. Tak na postrk by som zvolil solo firu ako napr. v Zakupoch do kopca pomahal tlacit supravy a lokosky bez bandazi nech kludne preklzuju ako v skutocnosti a bez spriahla aby bolo vidno ci loko tlaci alebo je tahana.

Reagovať

Pridať nový komentár