Railnet

Výročná správa OZ Railnet za rok 2015

OZ Railnet | Boris Pecháň, 18. 02. 2016 (2760 zhliadnutí)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

I. Úvod

Občianske združenie Railnet bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-46750 dňa 2.9.2015.
Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom č. 431/2002 Z.z. z 18.júna 2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií SR z 1. decembra 2010 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtové jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. 
Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti na požiadanie u štatutára v sídle a na internetovej stránke občianskeho združenia http://www.railnet.sk
Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľné záujmové združenie občanov, ktorého cieľom je spoločná voľnočasová záujmová činnosť v oblasti železničného modelárstva, teda tvorba modelov železničnej techniky, ich prevádzka na koľajisku a internetová prezentácia akcií a tvorby z tejto oblasti. Občianskemu združeniu predchádzal klub Railnet Bratislava, ktorého členov zastrešoval Klub ochrany technických pamiatok. 
Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli pre rok 2015 stanovené. Podrobná finančná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie, ako sa počas roka 2015 v občianskom združení hospodárilo.
Združenie malo v roku 2015 17 členov.


II. Činnosť občianskeho združenia v roku 2015

Činnosť občianskeho združenia v roku 2015 prebiehala v súlade za účelom, na ktorý bolo združenie zriadené.

  • Keďže rok 2015 bol rok vzniku združenia, hlavnými cieľmi činností bolo zabezpečenie základných legislatívnych záležitostí združenia:

              - registrácia združenia na Min. vnútra SR
              - vyžiadanie IČO na Štatistickom úrade SR
              - založenie transparentného účtu v banke
              - vedenie jednoduchého účtovníctva svojpomocne
              - zvolanie ustanovujúceho Valného zhromaždenia
              - voľba členov predsedníctva, predsedu a podpredsedu združenia na trojročné obdobie

  • Zorganizovanie modulového prevádzkového stretnutia v SOŠ J.A. Gagarina v Bernolákove v dňoch 24.-.27.9.2015
  • Realizácia detského kútika v rámci podujatia „Ukončenie sezóny 2015 v železničnom múzeu Bratislava východ“ konaného dňa 10.10.2015.
  • Zabezpečovanie prevádzky internetovej stránky www.railnet.sk a poskytnutie webového priestoru pre ďalšie slovenské kluby a iných záujemcov o železničnú tematiku.
  • Tvorba článkov pre portál www.railnet.sk.

III. Finančná správa

1. Ročná účtovná závierka
Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a podľa opatrenia č. MF/24975/2010-74 zo dňa 1.decembra 2010.
Na začiatku účtovného obdobia 9.2015 nemalo združenie žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery. 
Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení:
  - peniaze v pokladni
  - peniaze na bankovom účte vedenom vo FIO banke, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava

k 2.9.2015
 

počiatočný stav v pokladni  0,00 €
počiatočný stav na bežnom účte  0,00 €
Spolu:  0,00 €

 

 

 

k 31.12.2015
 

konečný stav v pokladni 90,36 €
konečný stav na bežnom účte 67,05 €
Spolu: 157,41 €

 

 

 

2. Prehľad príjmov
Príjmy občianskeho združenia v roku 2015  -  Nezdaňovaná činnosť

Z členských príspevkov 217,32 €
Z organizovania podujatí   76,00 €
Spolu: 293,32 €

 

 

 

3. Prehľad výdavkov
Výdavky občianskeho združenia v roku 2015  -  Nezdaňovaná činnosť

Služby   86,12 €
Prevádzková réžia   49,79 €
Spolu: 135,91 €

 

 

 

 - Vo výdavkoch za služby sú bankové, poštové a správne poplatky a poplatok za webhosting.
 - V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky za kancelárske potreby, pečiatku, montážny materiál

Združenie nemalo žiadne účelovo viazané prostriedky. 

4. Prehľad o daroch a príspevkoch
V priebehu roka 2015 nebolo občianske združenie príjemcom darov a účelových príspevkov.

IV. Záver

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na webovej stránke občianskeho združenia a taktiež na požiadanie v sídle občianskeho združenia.

1. Predsedníctvo

- Boris Pecháň – predseda o. z..
- Ing. Daniel Martanovič – podpredseda o. z.
- Marián Paulíni

2. Kontakt

Railnet, Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava
E-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 3] -      + 

K tomuto článku nebol doposiaľ priradený žiadny komentár!

Pridať nový komentár