Railnet

Výročná správa OZ Railnet za rok 2016

OZ Railnet | Boris Pecháň, 25. 01. 2017 (2714 zhliadnutí)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

I. Úvod

Občianske združenie Railnet bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-46750 dňa 2.9.2015.
Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom č. 431/2002 Z.z. z 18.júna 2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií SR z 1. decembra 2010 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtové jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.
Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti na požiadanie u štatutára v sídle a na internetovej stránke občianskeho združenia http://www.railnet.sk
Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľné záujmové združenie občanov, ktorého cieľom je spoločná voľnočasová záujmová činnosť v oblasti železničného modelárstva, teda tvorba modelov železničnej techniky, ich prevádzka na koľajisku a internetová prezentácia akcií a tvorby z tejto oblasti.
Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli pre rok 2016 stanovené. Podrobná finančná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie, ako sa počas roka 2016 v občianskom združení hospodárilo.
Združenie malo v roku 2016 po 31.3.2016 16 členov


II. Činnosť občianskeho združenia v roku 2016

 

Činnosť občianskeho združenia v roku 2016 prebiehala v súlade za účelom, na ktorý bolo združenie zriadené.

  • Zorganizovanie modulového prevádzkového stretnutia v SOŠ J.A. Gagarina v Bernolákove v dňoch 13.-16. IX. 2016
  • Realizácia detského kútika v rámci podujatia „Rendez 2016“ v železničnom múzeu Bratislava východ, konaného v dňoch 18.-19. VI. 2016.
  • Zabezpečovanie prevádzky internetovej stránky www.railnet.sk a poskytnutie webového priestoru pre ďalšie slovenské kluby a iných záujemcov o železničnú tematiku.
  • Tvorba článkov pre portál www.railnet.sk.
  • Zaregistrovanie združenia na poberanie 2% z dane.
  • Členovia združenia sa taktiež zúčastnili na modulových stretnutiach organizovaných klubmi s príbuzným zameraním:

                - Zákupy 2016-CZ, klub Zababov
                - Košice-Čaňa 2016-SK, MK Košice
                - Malé Svatoňovice 2016-CZ, Klub Zababov
                - Prievidza 2016-SK, KŽM Bojnice
                - Týnec nad Labem-CZ, MŽ Podkrkonoší, z.s.
                - Hluk-CZ, klub Zababov

 

III. Finančná správa

1. Ročná účtovná závierka
Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a podľa opatrenia č. MF/24975/2010-74 zo dňa 1.decembra 2010.
Na začiatku účtovného obdobia 1.1.2016 nemalo združenie žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery. 
Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení:
  - peniaze v pokladni
  - peniaze na bankovom účte vedenom vo FIO banke, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava

k 1.1.2016
 

počiatočný stav v pokladni  90,36 €
počiatočný stav na bežnom účte  67,05 €
Spolu:  157,41 €

 

 

 

k 31.12.2016
 

konečný stav v pokladni 76,42 €
konečný stav na bežnom účte 130,55 €
Spolu: 206,97 €

 

 

 

2. Prehľad príjmov
Príjmy občianskeho združenia v roku 2016  -  Nezdaňovaná činnosť

Z členských príspevkov 204,00 €
Z organizovania podujatí   122,00 €
Z darov  117,63 €
Z príspevkov na prevádzku WEBu  42,53 €
Spolu: 486,16 €

 

 

 

 

 

3. Prehľad výdavkov
Výdavky občianskeho združenia v roku 2016  -  Nezdaňovaná činnosť

Služby   407,83 €
Prevádzková réžia   28,77 €
Spolu: 436,60 €

 

 

 

- Vo výdavkoch za služby sú bankové, poštové a správne poplatky a poplatok za webhosting, školenie, notár, dielenské práce - príprava akcie
- V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky za kancelárske potreby, pečiatku, montážny materiál

Združenie nemalo žiadne účelovo viazané prostriedky. 

4. Prehľad o daroch a príspevkoch
V priebehu roka 2016 nebolo občianske združenie príjemcom účelových príspevkov.
V priebehu roka 2016 bolo združenie príjemcom darov:

Dar - D. Kelo 47,63 €
Dar - KOTP, o.z. 70,00 €
Spolu: 117,63 €

 

 

 

IV. Záver

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na webovej stránke občianskeho združenia a taktiež na požiadanie v sídle občianskeho združenia.

1. Predsedníctvo

- Boris Pecháň – predseda o. z..
- Ing. Daniel Martanovič – podpredseda o. z.
- Ing. Igor Buday

2. Kontakt

Railnet, Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava
E-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 3] -      + 

K tomuto článku nebol doposiaľ priradený žiadny komentár!

Pridať nový komentár